Naar welk product ben je op zoek ?


Onderdeel van BSD Sport & Spel

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de firma BSD bv. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BSD bv. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BSD bv behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BSD bv erkend.
BSD bv garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal BSD bv bestellingen tenminste binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de consument binnen 1 maand na de plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van BSD bv zal ,behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BSD bv geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De vermelde prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW (uitgezonderd de ortho puzzels, deze prijzen zijn inclusief 6% BTW).

Zichttermijn/herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Als u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BSD bv er zorg voor dat binnen de 14 dagen na aanmelding van uw retour, het volledige aankoopbedrag (indien reeds betaald) inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kunt u contact met ons opnemen via info@sportspel.be.
Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd.

Garantie
BSD bv garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van BSD bv komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. BSD bv is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of toepassing van de goederen.
De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BSD bv. Ingebruikname en/of beschadiging na constatering van gebreken doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door BSD bv gegrond worden bevonden, zal BSD bv naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling tot schadevergoeding treffen mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen. Iedere aansprakelijkheid van BSD bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien :

A) en zolang de afnemer jegens BSD bv in gebreke is.

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken.

C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig worden behandeld in strijd met de gebruiksaanwijzing vermeld op de verpakking.

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Mondelinge toezeggingen verbinden BSD bv slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van BSD bv gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
BSD bv kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen BSD bv en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door BSD bv op haalbaarheid is beoordeeld.
BSD bv behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Betalingsvoorwaarden
U kan de goederen onmiddellijk betalen tijdens het bestellen, of u kan betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum (indien het een particuliere aankoop betreft, vragen wij om eerst de betaling uit te voeren alvorens wij de goederen opsturen).

Bij deze particuliere verkoop mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Betalingen na de termijn van 14 dagen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro) als schadebeding.
Goederen blijven eigendom van BSD bv tot volledige betaling van de factuur.
De verschillende betaalmogelijkheden worden vermeld op de homepage en bij bestelling.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.. vermeld op de internetsite van BSD bv gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Klachtenregeling
A) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

B) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

C) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lange verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

D) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

E) Wij raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@sportspel.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Webwinkelkeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commisie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

F) Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

G) Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BSD bv en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.